click to chat
Galaxysivtek.co.th > ความรับผิดชอบต่อสังคม

ความสำนึกต่อสังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรมักเรียกสั้น ๆ ว่า CSR เป็นแนวทางที่องค์กรจะนำมาปรับปรุงความเป็นอยู่ของบุคคลและสังคมโดยการมอบผลประโยชน์ทางการเงิน สังคมและสิ่งแวดล้อมต่อประชาชน

อุดมการณ์หลักเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมของ SIVTEK คือการเสริมสร้างศักยภาพและการพัฒนาชีวิตของบุคคลและสังคมโดยการเสริมสร้างอนาคตผ่านโครงการต่าง ๆ

ความรับผิดชอบต่อสังคมของ SIVTEK ไม่ได้จำกัดอยู่ที่การริเริ่มของฝ่ายบริหารของ SIVTEK เท่านั้น แต่แนวคิดเรื่องการให้และการปรับปรุงชีวิตของผู้คนเกิดจากความช่วยเหลือด้วยความสมัครใจของพนักงาน SIVTEK อีกด้วย

Sir. Winston Churchill ได้นิยามอุดมการณ์ของ CSR ไว้ว่า เราดำรงชีวิตได้จากสิ่งที่เราได้รับ แต่เรามีชีวิตที่ดีขึ้นได้จากสิ่งที่เราให้ SIVTEK มุ่งมั่นสู่การมีชีวิตที่ดีขึ้น

SIVTEK มุ่งมั่นสู่การมีชีวิตที่ดีขึ้น

หากต้องการผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์เกี่ยวกับการร่อนและกรองในอุตสาหกรรม ...เราจัดการให้ท่านได้

ติดต่อเรา